PDFIspis

DeltaOhm HD 37AB17D, HD 37B17D

DeltaOhm HD37AB17D, HD37B17D, datalogeri za mjerenje temperature, relativne vlage, CO i CO2
Opis

pdfHD_37.pdf(650.55 KB)

Uređaji DeltaOhm HD37AB17D i HD37B17D su data loggeri. Mjere i memoriraju sljedeće parametre:

  • relativnu vlagu %RV
  • temperaturu T
  • ugljični monoksid CO (samo HD37AB17D)
  • ugljični dioksid CO2

Uz pomoć ovih uređaja kontrolira se kvalitet zraka u prostor. Tipične aplikacije su kontrola kvalitet zraka u zatvorenim prostorima (škole, bolnice, kantine itd.), radna mjesta za kontrolu radnog okoliša kao i za otkrivanje malih propuštanja CO, zbog opasnosti od trovanja i eksplozije odn. požara.

Ova vrsta analize omogučava strukturama koje planiraju uvjete (temperaturu i vlagu) i ventilaciju (izmjena/h) u objektima da dosegnu poterbne standarde odn da ostvare duplu korist : dobiju optimalnu kvalitetu zraka u skladu sa ASHRAE i IMC regulativama i štednje energije.

 

HD37AB17D i HD37B17D su izvrsni instrumenti za borbu protiv sindroma nazvanog sindrom "bolesne zgrade".

RV relativna vlaga se mjeri pomoću kapacitivnog osjetnik

T temperatura se mjeri sa preciznim NTC osjetnikom

CO ugljični monoksid (samo HD37AB17D) se mjeri sa elektrokemijskim osjetnikom s dvije elektrode koje detektiraju prisutnost CO, koje je vrlo opasan za okoliinu.

CO2 ugljični dioksid se mjeri sa specijalnim infracrvenim (NDIR tehnologija: ne disperzivna IC tehnologija), koja zahvaljujući korištenju duplog filtera i posebne mjerne tehnike, garantira stabilno i točno mjerenje. IC senzor je prekriven membranom koja ga štiti od prašine i agresivnih supstanci u zraku i time mu produljava rok trajanja.

Uređaje programira korisnik preko software-a, DeltaLog13. Spaja se na PC preko USB porta i dizajniran je ztako da se preko njega skidaju i analiziraju podaci .

Uz to software omogučava i kalibraciju, justiranje osjetnik za RV, CO (samo HD37AB17D) i CO2.

Korištenjem ispravne procedure, DeltaLog13, može evaluirati parmetar %OA (postotak vanjskog zraka), prema sljedečoj formuli:

%OA=(Xr-Xs)/(Xr-Xo)x100

gdje su:

Xr = CO2 u povratu
Xs = CO2 u ispuhur
Xo = CO2 u vanjskom zraku

Napajanje uređaja ide preko 2 x Ni-MH punjivih baterija u pakungu (BAT-20), koje omogučavaju 8h nesmetanog rada u kontinuitetu.