dimnjak naran resized   ANALIZA DIMNIH PLINOVA

Mjerenje dimnih plinova ima cilj ustanoviti kontrolu procesa izgaranja, saznanja da li izvor topline zadovoljava uvjete graničnih vrijednosti emisije štetnih čestica u okolinu.

 
Mjerenjem u sustavima grijanja, hlađenja i venti­la­cije utvrđuju se tehničke ka­rakteristike, učinkovitost i funkcionalnost sustava. Mje­renja se provode u cilju ut­vrđivanja:
- Učinkovitosti izvora to­p­line: temperatura i protok polaznog i povratnog rad­nog medija, potrošnja goriva u kontroliranom vremenu, temperatura i sastav dimnih plinova;
- Učinkovitost razvodnog sustava: temperature i pro­toci u karakterističnim toč­kama sustava razvoda, ter­mografska snimanja;
- Učinkovitost grijaćih ti­jela: temperatura i protok u grijaćim tijelima;
- Učinkovitost cirkulacij­skog sustava: pogonske ka­rakteristike cirkulacijskih pumpi;
- Izbalansiranost sustava: protok na glavnom izlazu kotla, na pojedinim granama razvoda i njihovim krajevima, tlakovi radnog medija na najvišim i najnižim točk­ama razvoda.
 
U centraliziranim klima­ti­zacijsko-ventilacij­skim sus­ta­vima izvode se mjerenja temperature i vla­žnosti zra­ka, protoka zraka, te ne­propusnosti ventilacio­nih kanala. U centralizira­nim rashladnim sustavima izvo­de se mjerenja temperature kondenzacije i isparavanja, temperature rashlad­nog me­dija.
 
Mjerenje dimnih plinova ima cilj ustanoviti kontrolu procesa izgaranja, saznanja da li izvor topline zado­vo­ljava uvjete graničnih vrije­dnosti emisije štetnih čestica u okolinu. Mjerenje se vrši analizatorom dimnih pli­nova, gdje se ubacivanjem mjer­ne sonde u dimni kanal izvora mjeri sadržaj O2, CO, NO, NO2 (NOx), SO2, H2S, CxHy, CO2  te temperatura plinova i temperatura okoline.
 
Dobivene vrijednosti se uspoređuju sa graničnima i utvrđuje da li zadovoljavaju vrijednostima utvrđene pro­pisima za zaštitu okoliša.
Rezultati 1 - 7 od 7

ANALIZA DIMNIH PLINOVA

WÖHLER A 550, Analizator Dimnih Plinova

WÖHLER A 550, analizator dimnih...

WÖHLER RP 72 Pumpa Za Začađenost (Dimni Broj)

WÖHLER RP 72 Pumpa Za Začađenost (Dimni...

WÖHLER SM 500, Analizator Čestica

WÖHLER SM 500, Analizator Čestica

Wöhler HBF 420, vlagomjer

Wöhler HBF 420, vlagomjer za drvo i...

Wöhler HF 300, Mjerač Vlage U Drvetu

Wohler HF 300, Mjerenje Vlage U Drvetu

Wöhler A450, analizator dimnih plinova

Wöhler A 450 je ručni uređaj s...